Anubi - Kai Pilnaties Akis Užmerks Mirtis 1997
Band: Anubi
Album: Kai Pilnaties Akis Užmerks Mirtis
Year: 1997
Genre: Avant-Garde Black Metal
Origin: Lithuania


01. Savo Kelyje 01:27
02. Kai Pilnaties Akis Uþmerks Mirtis 03:35
03. Mirtis 05:34
04. Kai Pilnaties Akis Uþmerks Mirtis II 03:55
05. Gyvenimo Kritimà Dovanosim Krankliui 02:54
06. Á Naujà Galybæ 04:51
07. Ir Saulë Neteko Savo Pusës Veido 04:24
08. Ozirio Adventas 04:50
09. Folklorinë Daina Apie Mirtá 00:52
10. Ið tuðtumos Á Akmens Tylà 06:40
11. Tarp Akmens Ir Veidrodþio 15:04